29 Δεκ 2008

shit to israel


'when man determined to destroy himself
he picked the was

of shall and finding only why
smashed it into because'

e.e.cummings

'όταν ο άνθρωπος αποφάσισε να καταστραφεί
το ήταν χώρισε
από το θα
και βρίσκοντας μόνο το γιατί
το συνέθλιψε στο επειδή'

Δεν υπάρχουν σχόλια: